Č a k a j t e   p r o s í m . . .

× Domov Možnosti Cena služby Využitie služby Kontakt Prihlásiť sa

Všeobecné obchodné podmienky

používania služieb portálu infosms.sk

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ustanovujú pravidlá medzi obchodnou spoločnosťou 8bit, s.r.o., so sídlom Podkerepušky 25, 840 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 56894/B - prevádzkovateľom portálu infosms.sk a poskytovateľom online služieb (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a užívateľom portálu a online služieb (ďalej len „Užívateľ”) portálu infosms.sk.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Spoločnosť 8bit, s.r.o. je prevádzkovateľom internetového portálu (ďalej len „portál“) infosms.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať službu prístupu na portál a online posielanie SMS z Portálu. Rozsah podporovaných operátorov na Slovensku je závislý od stavu externých sytémov, ktoré nemusia byť v správe Prevádzkovateľa.
1.2. Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba si objednáva službu poskytovanú Prevádzkovateľom (t.j. prístup k Portálu a online posielanie SMS), ako priamy zákazník.
1.3. Online službami sa rozumie prístup k portálu, prístup k zverejneným informáciám a posielanie SMS. Informácie uložené v systéme spravovanom Prevádzkovateľom sú vlastníctvom Prevádzkovateľa. Všetky práva Prevádzkovateľa sú vyhradené.
1.4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude propagovať a rozosielať SMS s urážlivým, obscénnym, vulgárnym, pornografickým obsahom alebo protiprávnymi názormi podľa platných zákonov v krajine doručenia SMS. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah poskytovaných informácií a SMS. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah jednotlivých textov Užívateľa.
1.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa k portálu a poskytovania služieb, pokiaľ dôjde k porušeniu ľubovoľnej časti VOP zo strany Užívateľa. Užívateľ nemá v takomto prípade nárok žiadať náhradu škody alebo vrátenia úhrad za služby.
1.6. Prevádzkované údaje sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Prevádzkoveteľ odkladá (loguje) poslané SMS podľa pravidiel definovaných v zákone č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.
1.7. V prípade takého porušenia VOP zo strany Užívateľa, kde Operátor vyvodí akékoľvek finančné alebo iné sankcie voči Prevádzkovateľovi, budú tieto následne aplikované na Užívateľa v plnom rozsahu.

2. Registrácia
2.1. Prístup k službe posielania SMS je podmienený registráciou. V procese registrácie je Užívateľ povinný uviesť relevantné a aktuálne informácie o sebe, resp. spoločnosti, ktorú zastupuje a udržiavať ich aktuálne. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú porušením tejto povinnosti spôsobí.
2.2. Registračné údaje budú slúžiť výhradne pre spracovanie a tlač daňových dokladov, ktoré budú Užívateľovi automaticky vygenerované.
2.3. O zmene registračných údajov musí Užívateľ upovedomiť Prevádzkovateľa tak, že po prihlásení do portálu aktualizuje svoje registračné údaje. Pokiaľ takúto možnosť nemá povolenú je Užívateľ povinný o zmene informovať Prevádzkovateľa elektronicky alebo písomne.
2.4. Portál zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté Užívateľom, ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade odosielania poštových zásielok, správy platobného styku s Užívateľom, prípadne využitia údajov k zabezpečeniu komunikácie s Užívateľom prostredníctvom elektronického alebo telekomunikačného média.
2.5. V zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, k evidencii ostatných osobných údajov je potrebný písomný súhlas Užívateľa. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG FILES a z nich vyplývajúce štatistické informácie.
2.6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané údaje nebudú žiadnym spôsobom sprístupnené tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré Užívateľ nechá voľne prístupné pre návštevníkov portálu a osobitných pravidiel určených v zákone č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.
2.7. Registrácia s použitím údajov cudzích fyzických alebo právnických osôb, sú zakázané. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého bezodplatného zrušenia takejto registrácie, ako aj celého portfólia služieb s ňou spojených. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené takouto registráciou dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe alebo tretím stranám.

3. Objednávanie online služieb
3.1. Služby sú spoplatnené na základe platného cenníka uverejneného na portáli.
3.2. Objednávka sa považuje za uhradenú až po pripísaní fakturovanej sumy na účet Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ následne navýši počet SMS podľa Užívateľa na základe typu objednanej služby.

4. Finančné a platobné podmienky
4.1. Ceny online služieb portálu sú stanovene na základe platného cenníka Prevádzkovateľa. Cenník je platný od 1.1.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo úpravy cenníka. Zmeny sa netýkajú už zakúpených kreditov. Prevádzkovateľ upozorní Užívateľov na zmenu cenníka vhodnou elektronickou formou.
4.2. Užívateľ môže kedykoľvek navýšiť stav svojich SMS na portáli. Systém Užívateľa presmeruje na platobný systém. Platba sa považuje za uhradenú až po pripísaní finančnej čiastky na účet Prevádzkovateľa. Po pripísaní finančnej čiastky na účet Prevádzkovateľa bude Užívateľovi navýšený kredit a zaslaná faktúra (daňový doklad) na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.
4.3. Užívateľ môže vykonať svoju platbu bankovým prevodom, priamym vkladom na účet Prevádzkovateľa, alebo poštovou poukážkou na účet Prevádzkovateľa. Pri všetkých platbách je Užívateľ povinný uviesť pridelený variabilný symbol. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie párovania platby Užívateľa v prípade zmätočnej úhrady, alebo úhrady s nesprávne uvedenými údajmi Faktúry, resp. Zálohovej faktúry.
4.4. Platby za objednávky sa prijímajú na účet Prevádzkovateľa, vedený vo Všeobecná úverová banka, IBAN: SK15 0200 0000 0025 6878 3553, SWIFT: SUBASKBX.
4.5 Nevyužité SMS Prevádzkovateľ Užívateľovi neprepláca.

5. Ostatné podmienky medzi zmluvnými stranami
5.1. Užívateľ si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou obsahu online služieb Prevádzkovateľa sú len informačné a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom.
5.2. Užívateľ nemá nárok požadovať od Prevádzkovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútavok alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do online služieb portálu.
5.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s online službami Prevádzkovateľa.
5.4. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému online služieb. Je v záujme Prevádzkovateľa, aby všetky funkcie online služieb boli poskytované Užívateľom na najlepšej možnej úrovni.
5.5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu prenosových trás internetu, využívané technické prostriedky tretích strán, ani technické vybavenie Užívateľa a návštevníkov portálu, resp. zásahu vyššej moci, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku portálu.
5.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, alebo neschopnosti používať službu, kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

6. Reklamácie
6.1. Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese info@infosms.sk alebo poštou na: 8bit, s.r.o., Podkerepušky 25, 840 08 Bratislava.
6.2. V prípade pochybenia na strane Prevádzkovateľa, je Užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 10 dní odo dňa, kedy Užívateľ zistil pochybenia.
6.3. Reklamácie týkajúce sa dodatočnej opravy fakturačných údajov už vystaveného a zaslaného daňového dokladu - faktúry Užívateľovi budú spoplatnené sumou 5 €.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi SR.
7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP používania online služieb a portálu zmeniť. Nové znenie podmienok je prevádzkovateľ povinný zverejniť najneskôr 5 pracovných dní pred ich účinnosťou na rovnakom mieste.
7.3. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2017.